วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานครั้งที่ 5
ท่านจะนำประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการเป็นครูที่ดีได้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
1.การอยู่ร่วมกันในหอพักนักศึกษา
ตอบ ในการอยู่ร่วมกันในหอพัก สิ่งแรกที่จะต้องให้เกิดการมีมนูษยสัมพันธิ์ที่ดีต่อกัน ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคีกันในหอพักนักศึกษา การรู้จักให้อภัย การมีน้ำใจต่อกันและกัน
2.การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ตอบ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมีความจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนของเราเป็นอย่างมาก เพราะในการทำงานบางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยการทำงานกันในกลุ่มคนเยาะๆ งานบางอย่างจะประสบผลสำเร็จ และการทำงานเป็นกลุ่มจะสอนให้เกิดความสามัคคี การรู้จักให้อภัย การมีน้ำใจที่จะมีให้เพื่อนในกลุ่ม
3.หากเราทะเลาะกันจะนำหลักการมนุษยสัมพันธ์ไปใช้ได้อย่างไร
ตอบ หากเราเกิดการทะเลาะกัน ควรนำหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามแนวคิดพระพุทธศาสนาไปใช้คือ ปิยวาจา การเจรจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะรื่นหูสุภาพมีคำพูดที่สัจจะเชื่อถือได้ อัตถจริยา การร่วปฎิบัติงานที่เกื้อกูลกัน และสมานัตตา การประฤติวางตัสเสมอต้นเสมอปลาย ทำตัวของเราให้เข้ากับคนทั้งหลายได้
4.แนวคิดเชิงบวกเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นการสื่อความที่มุ่งหวังให้เกิดการแสวงหาหนทางที่ใช้ปรับปรุง และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่การจับผิด และไม่พูดตำหนิติเตียนหรือวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น